โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2563

การตรวจสอบแนวทางป้องกันและกำหนดมาตรฐาน ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

วันที่ 12 มิ.ย.63 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้รับการตรวจสอบแนวทางป้องกันและกำหนดมาตรฐาน ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่และด้านอื่นๆ ก่อนการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับการยกย่องในการเอาใจใส่การบริหารจัดการโรงเรียนและการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สช. ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้