โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

โครงการปฐมวัยรักษ์ไทย

โครงการปฐมวัยรักษ์ไทย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน ดังนี้

  1. รำวงมาตรฐาน
  2. ขนมไทย (ลูกชุบ)
  3. การละเล่นไทย
  4. ร้อยพวงมาลัยดอกรัก...เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอนุรักษ์ความเป็นไทย