โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

อิ่ม อร่อย กับโครงการทักษะชีวิต ป.4

อิ่ม...อร่อย...กับโครงการทักษะชีวิต วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดโครงการทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อฝึกนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ทำงานเป็นกลุ่ม มีการวางแผนการทำงาน อย่างเป็นระบบ โดยผ่านกิจกรรมการทำของว่าง (ไก่โสร่ง,เกี๊ยวทอด)