โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

วันมหาธีรราชเจ้า

ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสมาคมสตรีไทย พร้อมทั้งผู้กำกับลูกเสือ ร่วมจัดพิธีถวายราชสดุดี และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดห้องเรียน ( Cleaning Day ) เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562