โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงการระลึกพระคุณของคุณครูและได้มอบตัวเป็นศิษย์ของคุณครู อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีของไทย ที่ได้นึกถึงพระคุณครูและแสดงความเคารพคุณครูที่ได้สั่งสอนนักเรียนมา ได้มีการมอบทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในการเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป และแจกเกียรติบัตรนักเรียนชนะการประกวดระบายสีและคัดลายมือ ระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3