โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 พรรคที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้แก่ พรรคอนาคตใหม่ ส.ส.ท. เบอร์ 3 คะแนน 113 คะแนน การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์