โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดตั้งฐานเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ สืบค้น ทดลอง กิจกรรมเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์