โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

กิจกรรมวันยุทธหัตถี

วันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบูรณาการ ให้ความรู้ผ่านการแสดง และการเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันยุทธหัตถี โดยมีการแสดง 3 ชุด คือ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงรากไทย การแสดงการเล่านิทานประกอบท่าทาง และการแสดงประกอบเพลงปลุกใจเราสู้