โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

กิจกรรมวันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดการแสดงที่สื่อความหมายเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตรจากการประกวดต่างๆ ดังนี้

  1. ปฐมวัยปีที่ 1 - 2 การประกวดระบายสี
  2. ปฐมวัยปีที่ 3 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดคัดลายมือ
มีกิจกรรมเข้าฐานเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้
  1. ฐานอ่านคล่องว่องไว
  2. ฐานดาวิชี
  3. ฐานอักษรไขว้
  4. ฐานใบ้คำ
  5. ฐานปาเป้าภาษาไทย