โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

กิจกรรมธรรมะบำบัดสิ่งเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าฟังธรรมะจากพระอาจารย์วัดเบญจมบพิตร เรื่องธรรมะบำบัดสิ่งเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด