โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4-6

นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายไร่หุบพญาแคมป์ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การเปิดประชุมกอง การเดินทางไกล การเข้าฐานความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การเข้าฐานผจญภัย และการเล่นรอบกองไฟ