โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

การประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ครั้งที่ 1 / 2562 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆและนโยบายของทางโรงเรียน ได้ทราบถึงพฤติกรรมและการเรียนของบุตรหลานของท่านตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการสนับสนุนและช่วยเหลือบุตรหลานของท่านในแต่ละด้านให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่