โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

การประชุมผู้ปกครอง สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ครั้งที่ 2 / 2562 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อได้ทราบถึงพฤติกรรมและการเรียนของบุตรหลานของท่านที่ผ่านมา เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการสนับสนุนและช่วยเหลือบุตรหลานของท่านในแต่ละด้านให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่