โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2562

พิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็มงามอย่างไทย ปี 2562

นักเรียนที่ผ่านการประกวดมรรยาทระดับปฐมวัย และประถมศึกษา เข้าพิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็มงามอย่างไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีนี้มีผู้มีมรรยาทยอดเยี่ยม จำนวน 24 คน ผู้มีมรรยาทดีเด่น จำนวน 18 คน และผู้มีมรรยาทดี จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน