โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 25561 ประธานในพิธี อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช พิธีไหว้ครูแสดงถึงการระลึกถึงบุญคุณของครู เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นลูกศิษย์ของคุณครู และได้มีการมอบทุนเรียนดี เพื่อนเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในการเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป