โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

กิจกรรม วันลอยกระทง

เพื่อเป็นการสืบสานและเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี ได้แก่ การกล่าวประวัติวันลอยกระทง การแสดงสาธิตการรำวงวันลอยกระทง การเดินขบวนแห่นางนพมาศ และ การสาธิตการลอยกระทง ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีจากประสบการณ์จริงเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561