โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

กิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ 15 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 และ ร.5

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบต่อยอดและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3