โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

คุณธนวิทย์ ฤทธิศรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย) คณะผู้บริหาร คณะครู ท่านผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่1-6 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดพระยายัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561