โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

กิจกรรมวันยุทธหัตถี

วันที่ 21 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโดยผ่านการแสดงท่าทางประกอบเพลง และการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการทำยุทธหัตถี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวันยุทธหัตถี และเหตุการณ์ที่เกิด ณ ตอนนั้น