โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม ลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน ทั้งกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัยและกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองได้ มีความมานะอดทน สร้างความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพกายและพัฒนาจิตใจ อีกทั้งรู้จักบังคับจิตใจตนเองให้ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของหมู่คณะ