โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ร่วมกันทำกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมตามฐานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การทดลอง ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน