โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนจะได้ทราบถึงประวัติ และผลงานของท่าน กิจกรรมในปีนี้ได้แก่ การอ่านประวัติท่านสุนทรภู่ การรับเกียรติบัตร การตอบคำถาม ชมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงคำมั่นสัญญา การรำประกอบเพลง คำสอนพระเจ้าตา และการชมละคร เรื่องขุนข้าง ขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม