โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2560

พิธีวันไหว้ครู

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ท่านอาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี พิธีไหว้ครูแสดงถึงการระลึกถึงบุญคุณของครู เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นลูกศิษย์ของคุณครู และพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาเรียนดีแก่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันไหว้ครู และมอบรางวัลการเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) เนื่องในวันไหว้ครู