โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2560

กิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เช่น การคิดต้นทุน-กำไร การประกอบอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติต่อการประกอบอาชีพสุจริต