โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2560

กิจกรรมเปิดบ้านเพื่อนการเรียนรู้ (Open House ครั้งที่ 2)

กิจกรรมเปิดบ้านเพื่อนการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 นำผลงานจากการเรียนรู้แบบโครงการมาจัดแสดงเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่ พี่ๆน้องๆ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561