โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2560

กิจกรรมมุทิตา กตัญญู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้มีการจัดงานมุทิตา กตัญญู ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูและสถานศึกษาที่เคยเล่าเรียนมา อีกทั้งยังเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และเกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน