โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2560

กิจกรรม Open House STEM ศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรม Open House STEM ศึกษา โดยให้นักเรียนทำจากเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆ และทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การคิดวางแผน การแก้ปัญหาต่างๆ