โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2560

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และร่วมกันทำความสะอาดในห้องเรียน เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า