โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

Summer English Program

วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2560 มีการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ Food นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารผ่านการทำใบงาน ร้องเพลง และกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การไปดูอาหารในห้างสรรพสินค้า การทำสลัดม้วน การปั้นดินน้ำมัน รวมไปถึงการทำผลงานต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนอีกด้วย