โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง - เนตรนารีสำรอง Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีกิจกรรมตามฐานต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้เรื่องจราจร การผูกเงื่อน การปฐมพยาบาล การวาดภาพระบายสี การร้องเพลงและเล่นดนตรี ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานควบคู่กัน