โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน

วันที่ 14 – 25 มีนาคม 2559 นักเรียนได้เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนผ่านโปรแกรม Skype นักเรียนได้ฝึกการอ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและฝึกพูดบทสนทนาขั้นพื้นฐาน เช่น การแนะนำตัว การแนะนำ การแสดงความยินดี และการกล่าวอำลา