โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และ Cleaning Day

ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกันพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และในวันนี้นักเรียนและคุณครูตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมปีที่ 6 ร่วมกันทำความสะอาดภายในห้องเรียนและบริเวณภายในโรงเรียน