โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กีฬาสีสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และรู้จักความสามัคคี นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงให้กับนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย