โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรม Open House ครั้งที่ 2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรม Open House ครั้งที่ 2 โครงการระดมความคิดสู่ความสามัคคี กิจกรรมนี้ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำ รู้จักวางแผน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คิดเป็นระบบ และวางเป้าหมายเพื่อให้ผลงานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ ได้แก่ บันไดงู สร้างสรรค์ชิ้นงานจากเศษวัสดุ ร้องเล่นเต้นรำ ต่อเลโก้ ไม้บล็อก เกมใบ้คำ สนุกกับตัวเลข ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ การทำราวตากผ้าด้วยไม้พลอง ไข่วิเศษ และลูกบอลสามัคคี