โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะคุณครู

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูในโรงเรียนโดยคณะครูอนุบาลได้ขยายผลจากการไปอบรมคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยแก่คณะครู และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าอบรมกับ สสวท. ได้ขยายผลการอบรมวิธีการสอนวิทยาศาสตร์