โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติ ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม