โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยคณะผู้บริหาร คณะคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน