โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ส.ส.ท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณซึ่งให้การอบรมสั่งสอนนักเรียนจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน และเป็นการแสดงความยินดีต่อการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออก การทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ของนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกิจกรรมการแสดงท่าทางประกอบเพลง เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับนักเรียน หลังจากที่มุ่งมั่นกับกิจกรรมการเรียนตลอดปี และเปิดโอกาสอันดีที่ท่านผู้ปกครองได้มาพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป