โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 มีการตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 21 รูป ในช่วงเช้า และในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีกิจกรรมถวายพระพรและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี อาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา ผู้รับใบอนุญาต และอาจารย์จินตนา ธรรมวานิช ผู้จัดการและผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในวันนี้มีตัวแทนนักเรียน ครู และผู้ปกครองถวายพุ่มสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในกลุ่มสาระภาษาไทยและศิลปะ มีการแสดงจากนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ และการร้องเพลงวันแม่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากนั้นตัวแทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกก่อนที่นักเรียนจะแยกย้ายไปมอบของขวัญวันแม่ให้กับคุณแม่