โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้น โดยมีคุณธนาวิทย์ ฤทธิศรี เป็นประธานเปิดงาน นักเรียนได้แข่งขันกีฬาต่างๆ ได้แก่ วิ่งทางตรง ห่วงดนตรี เก้าอี้ดนตรี วิ่งเปี้ยว ชักกะเย่อ และฟุตบอล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย เป็นผู้มีสุขภาพดี และรู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนำอาหารมาเลี้ยงให้กับนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ