โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ไร่หุบพญาแคมป์ อ.บ้านนา จ.นครนายก ลูกเสือ – เนตรนารีได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลง การเล่นเกม การเข้ากิจกรรมตามฐาน และมีกิจกรรมรอบกองไฟในคืนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559