โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/ 2559

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดประชุมผู้ปกครอง "สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน" ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบพัฒนาการและพฤติกรรมของนักเรียน นอกจากนี้ยังได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น