โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรม Open House ครั้งที่ 1

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรม Open House การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องรีไซเคิล ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยมีคุณครูสายใจ ผลานุสนธิ และคุณครูสุมณฑา ไกรฤกษ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน และมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละดับชั้นที่ได้นำวัสดุต่างๆ มารีไซเคิลอย่างสร้างสรรค์