โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดกิจรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่6 และนักเรียนชั้นประถมปีที่1ทั้งหมด ณ ห้องประชุมชิน โสภณพณิช เวลา 9:30 น. พร้อมกับจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน