โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

อบรมพัฒนาจิต

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาจิตร ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ได้เรียนรู้โครงการในพระราชดำริภายในวัด และบำเพ็ญประโยชน์