โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

งามอย่างไทย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีพิธีประดับเข็มงามอย่างไทย และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีมรรยาทยอดเยี่ยม มีมรรยาทดีเด่น และมีมรรยาทดี ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6