โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

กิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท.

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท. ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้า ฝึกทักษะการคิดต้นทุน-กำไร และได้ลงมือปฏิบัติจริง