โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

กิจกรรมเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม (October Kids)

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดให้มีการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระหว่าง วันที่ 12 - 26 ตุลาคม 2558 และ ในวันที่ 26 ตุลาคม ได้มีกิจกรรม Halloween ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก