โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการพร้อมทั้งได้ฝึกประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ในช่วงภาคฤดูร้อนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเล่นสาดน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์