โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา ตัวแทนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมฉายายาลักษณ์ จากนั้นนักเรียนร้องเพลงเกี่ยวกับวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกลุ่มสาระต่างๆ ต่อจากนั้นนักเรียนแยกย้ายมอบของขวัญให้แก่พ่อ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี